Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

Wiadomości z ratusza - Kwiecień 2006


W dniach 7 i 8 kwietnia br. została przeprowadzona akcja “Wiosennego Sprzątania Miasta Chełmży”. W akcji udział wzięło ok. 1.300 uczestników, w większości uczniowie chełmżyńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dzieci przedszkolne. Ponadto w akcji uczestniczyli przedstawiciele Straży Ochrony Przyrody, KST “Włókniarz”, ChTW, Rodzinnych Ogrodów Działkowych, ZHP, pracownicy ZDZ, Parafii Rzymsko-Katolickiej i osoby fizyczne. Oczyszczaniem tradycyjnie objęto tereny kompleksów rekreacyjnych nad jeziorami: Chełmżyńskim i Archidiakonka, tereny wzdłuż ulic Polnej, Dworcowej, Trakt i Lipowej oraz tereny w obrębie ulic Frelichowskiego i Wyszyńskiego. Podczas akcji zebrano 540 sztuk worków 60 i 120 litrowych, których łączna ilość wyniosła ok. 40 m3.

Ponadto w ramach akcji zorganizowany został przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną konkurs plastyczny pn. “I ty chronisz środowisko”. W ramach konkursu wpłynęło 209 prac konkursowych, a po ich ocenie przyznano łącznie 38 nagród.


Koszt przeprowadzenia akcji wyniósł 3.279 zł. Podsumowując należy zauważyć, iż w akcji wzięła udział większa liczba uczestników niż w roku ubiegłym. Również ilość zebranych odpadów była większa o 10 m3 niż w minionym roku.
Po długiej zimie dynamicznie ruszyły prace pielęgnacyjne i konserwacyjne na terenach zieleni miejskiej. Uporządkowane i zagrabione zostały wszystkie tereny zielone. W gazonach kwiatowych w połowie kwietnia nasadzono łącznie 1000 sztuk bratków. Ponadto naprawionych bądź wymienionych zostało ponad 30 sztuk ławek zdewastowanych i uszkodzonych przez wandali w okresie zimowym. Również wszystkie ławki rozstawione na terenach zielonych zostały pomalowane. Rozpoczęto również uzupełniania nasadzeń drzew i krzewów, w tym m.in. ciągów żywopłotów wzdłuż ulic. Prace te będą kontynuowane.W ramach poszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięć realizowanych przez miasto, uzyskano promesy dofinansowania dwóch zadań ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie w kwocie 51.900 zł uzyskała kontynuowana od kilku lat selektywna zbiórka odpadów. Drugim z zadań , tym razem o charakterze inwestycyjnym, które uzyskało dofinansowanie jest “Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”. Zadanie to, na które uzyskano dofinansowanie w kwocie blisko 98.100 zł, obejmie wymianę zniszczonej, nie spełniającej m.in. wymogów energetycznych, stolarki okiennej w dwóch podległych miastu obiektach, tj. w Gimnazjum nr 1 przy ul. ks. Skargi oraz w budynku przy ul. Bydgoskiej 7, w którym zlokalizowane są m.in. Filia Dziecięca Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz Chełmżyński Ośrodek Kultury. Łączna kwota uzyskanego dofinansowania obu zadań z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska wyniesie 150.000 zł.W wyniku naboru ofert wyłoniono firmę, która wykona koncepcję monitoringu wizyjnego miasta. Koncepcję monitoringu wykona firma ELPRO z Inowrocławia za kwotę 2.000 zł. Celem koncepcji jest dokonanie optymalnego od strony technicznej i ekonomicznej wyboru techniki przekazywania obrazu z kamer, bądź przewodowo w kanalizacji teletechnicznej, bądź bezprzewodowo drogą radiową. Ponadto w ramach koncepcji ustalona zostanie precyzyjna lokalizacja kamer uwzględniająca potrzeby terenu monitorowanego i uwarunkowania lokalne w zakresie możliwości przesyłu sygnału do centrum monitorowania zlokalizowanego w Komisariacie Policji. W pierwszym etapie monitorowaniem objęty zostanie ciąg ulic Sikorskiego, Rynek i Chełmińska oraz część ulic przyległych do nich. Koncepcja monitoringu wykonana zostanie do 20 maja br. , a następnie w oparciu o nią wykonana zostanie szczegółowa dokumentacja techniczna, a w dalszej kolejności ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie monitoringu wizyjnego i jego realizacja. Szacuje się , iż prace zrealizowane zostaną do sierpnia br.W dniu 10 kwietnia br. władze miasta Chełmży podpisały umowę pożyczki na zapewnienie płynności projektu pn. “Modernizacja basenu miejskiego przy ul. Bydgoskiej w Chełmży”. Umowa pożyczki podpisana została z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i dotyczyła środków na prefinansowanie w maksymalnej wysokości 672.557,24 PLN. Zadanie realizowane jest w ramach rozwoju lokalnego- lokalnej infrastruktury społecznej Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zwanego “ZPORR”. Dotyczy części podlegającej zwrotowi ze środków z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, zawartą przez Gminę Miasto Chełmża z “Instytucją Pośredniczącą , czyli Wojewodą Kujawsko- Pomorskim.MOPS przystąpił do realizacji rządowego programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Program określa zasady finansowania zadania w następujący sposób: udział środków własnych wynosił w przypadku naszej gminy 20 % i dotacja celowa do zadania 80 %. Podpisano umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim określającą kwotę 500.000,00 zł na rok 2006. Z posiłków w szkolnych stołówkach skorzystało 475 dzieci, natomiast 31 osób dorosłych korzystało z posiłków przygotowywanych w restauracji “Łoza”, koszt jednego posiłku wynosił 2,00 zł. Program pozwalał na wypłacanie zasiłków celowych na zakup żywności dla osób dorosłych.MOPS prowadzi współpracę z Bankiem Żywnościowo -  Rzeczowym w Toruniu, skąd pozyskujemy żywność. Na dzień dzisiejszy pozyskano żywność w ilości 10.362 kg na kwotę 45.200,00 zł., w tym pomoc w formie żywności przekazanej w ramach programu “Dostarczanie żywności dla najbiedniejszej ludności UE 20004/2005” na kwotę 32.350,00 zł. Nadmienić również należy, że w miesiącu marcu przystąpiono również do programu “Wielkanocna Zbiórka Żywności“ gdzie przy pomocy wolontariuszy z Gimnazjum Nr 1 w Chełmży zebrano 216 kg żywności na kwotę 598,00 zł z przeznaczeniem na pomoc rodzinom o niskim statusie materialnym. Zbiórkę żywności przeprowadzano w miejscowych placówkach handlowych.MOPS – Świadczenia Rodzinne od miesiąca stycznia br. wypłaca zapomogi jednorazowe w kwocie 1.000,00 zł ,,becikowe” dla matki, która urodzi dziecko i w przeciągu 3 miesięcy od urodzenia złoży stosowny wniosek o wypłacenie świadczenia. Wymagane dokumenty to:

- akt urodzenia dziecka,


- oświadczenie o niekorzystaniu z w\w formy pomocy w innej instytucji.


Świadczenie wypłacane jest niezależnie od wielkości osiąganego dochodu.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych pochodzący z terenu powiatu toruńskiego mogą ubiegać się o stypendium naukowe lub socjalne z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów średnich szkół i zasadniczych szkół zawodowych.


Stypendium naukowe może otrzymać uczeń, który osiągnął za ostatni rok nauki:


- średnią ocen co najmniej 4,5;


- ocenę z zachowania co najmniej dobrą.Stypendium socjalne może otrzymać uczeń,


- którego dochód na osobę w rodzinie uprawnia do przyznania stypendium szkolnego zgodnie z art. 90d ust. 7 i 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 późn. zm. ),


- który otrzymał za ostatni rok nauki ocenę z zachowania co najmniej dobrą.


Do wniosku należy dołączyć opinię dyrektora szkoły oraz zaświadczenie o średniej ocen za ostatni rok nauki oraz w przypadku stypendium socjalnego zaświadczenie z urzędu miasta, o wysokości dochodu przypadającego na osobę w rodzinie. Podania wraz z załącznikami składa się każdego roku – do dnia 30 czerwca, w Starostwie Powiatowym w Toruniu – w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych. Stypendia przyznawane są raz w roku szkolnym a wypłacane przez okres jednego roku szkolnego w miesiącach od 1 września do 30 czerwca.
W dniu 21 kwietnia 2006 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Chełmży z zawodnikami ChTW 1927, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki sportowe w 2005 r. Nagrody otrzymali: Kornelia Nitzler, Ariel Makowski, Piotr Ernest, Paweł Jasiński, Michał Bator. Ponadto trener Damian Więcławski oraz prezes klubu Miłosz Makowski. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Powiatu Toruńskiego p. Eugeniusz Lewandowski, Prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich p. Ryszard Stadniuk, szef wyszkolenia Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego p. Bogusław Gryczuk, v-ce prezes Chełmżyńskiego Towarzystwea Wioślarskiego – p. Eugeniusz Lau, członek Chełmżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego – p. Mirosław Riedel.Do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zostały złożone wnioski o przystąpieniu placówek oświatowych do następujących projektów:

- wprowadzenie języka angielskiego do klas pierwszych w szkołach podstawowych tj. SP 2, 3 i 5 od 1.09.2006r. ( środki z Ministerstwa Edukacji i Nauki)


- “Pracownie komputerowe dla szkół” w roku 2006


Szkoły podstawowe i Gimnazjum (środki z MEiN) – realizacja 1.09.2006r..
Przy współpracy z MOPS przystąpiono do projektu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.W szkołach podstawowych odbyły się zapisy dzieci do klas I na rok szkolny 2006/2007.

 


  • Od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2006 r. trwają zapisy dzieci do przedszkoli na nowy rok szkolny. Bliższych informacji udzielają dyrektorzy placówek.

 


Chełmża, dnia 28 kwietnia 2006 r.
                                                          Burmistrz Miasta                                   (-) mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (Wiadomości z ratusza - Kwiecień 2006)

drukuj całą stronę

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl