Urząd Miasta Chełmży

Kalendarz

Poniedziałek 26 Sierpnia 2019

Odnośniki

Wersja językowa

Ułatwienia dostępu

Imieniny

Marii, Joanny, Sandry

Nawigacja

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

  • fundusze europejskie
  • http://geoportal.mojregion.info/

Treść strony

Wiadomości z Ratusza - Marzec 2006

Burmistrz Miasta informuje, iż w dniu 1 maja 2006 roku odbędzie się IV Chełmżyński Półmaraton. Informacje wraz z regulaminem znajdują się na stronie internetowej www.maratonypolskie.pl. ,a także www.chelmza.pl (aktualności).

Zgłoszenia do półmaratonu przyjmowane są drogą elektroniczną na stronach www.maratonypolskie.pl oraz w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży (pokój nr 16 Mały Ratusz).
Pod patronatem Burmistrza Miasta w dniu 11 marca br. odbył się w Toruniu koncert charytatywny na rzecz Alicji Jabłońskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmży, dotkniętej ciężką chorobą nowotworową.

Stuprocentowa frekwencja (400 osób) podczas koncertu udowodniła, że potrafimy jednoczyć się, aby nieść pomoc dotkniętym przez los.


Ten wieczór na długo pozostanie w pamięci osób, którzy burzliwymi oklaskami docenili występy grupy tanecznej “Baby Jagi” jak również artystów i aktorów Teatru im. W Horzycy i Teatru “Baj Pomorski”.
Z inicjatywy ks. Infułata Zygfryda Urbana oraz Burmistrza Miasta w pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II w dniu 29 marca 2006 r. o godz. 19.00 odbył się w chełmżyńskiej Konkatedrze spektakl słowno-muzyczny

pod tytułem "Dar i Tajemnica" wg. tekstów Jana Pawła II w wykonaniu Jerzego Zelnika , Roberta Grudnia oraz prof. Georija Agratiny .
Urząd Miasta w 2004r. przystąpił do akcji społecznej pn. Przejrzysta Polska prowadzonej przez “ Gazetę Wyborczą”. Akcja trwała od stycznia do grudnia 2005r. Do udziału przystąpiło 775 samorządów z całej Polski chcących doskonalić zasady dobrego zarządzania w swojej gminie, na które składa się 6 zasad, tj. zasada przejrzystości, zasada braku tolerancji dla korupcji, zasada partycypacji społecznej, zasada przewidywalności, zasada fachowości, zasada rozliczalności.

Celem tej akcji była promocja samorządów pod kontem postaw antykorupcyjnych i poprawy jakości życia publicznego. Urząd Miasta w Chełmży znalazł się wśród 403 samorządów, które zaliczyły wszystkie zadania i otrzymały certyfikat. Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się 4 marca br. w Warszawie, w siedzibie Gazety Wyborczej.
Od 1 stycznia 2005 roku uczniowi przysługuje pomoc materialna ze środków budżetu państwa. Pomoc ta, ma charakter socjalny. Świadczeniami pomocy materialnej jest stypendium szkolne i zasiłek szkolny. W roku kalendarzowym 2005, Burmistrz Jerzy Czerwiński przyznał 700 uczniom stypendia szkolne na łączną kwotę 383.489.21 zł.
W dniu 24 marca br. w Urzędzie Miasta Chełmży odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące omówienia założeń opracowywanego Lokalnego Planu Rewitalizacji miasta Chełmża na lata 2006-2013. W spotkaniu na zaproszenie Burmistrza Miasta uczestniczyli przedstawiciele jednostek, instytucji i organizacji , które siedzibę mają na rewitalizowanym terenie, w tym m.in. przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, MOPS, Szpitala Powiatowego, Spółdzielni Mieszkaniowej, KST Włókniarz i ZGM. Celem konsultacji było zaprezentowanie założeń Lokalnego Planu Rewitalizacji przez autorów planu, przedstawicieli firmy DGA – Doradztwo Gospodarcze S.A. z Poznania oraz zaproponowanie propozycji projektów, które uwzględnione zostałyby w opracowywanym dokumencie. Dla przypomnienia, wspomniany dokument programowy opracowywany jest ze środków pomocy przedakcesyjnej Programu PHARE 2003, na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, a jego celem jest wspomożenie lokalnego samorządu w ubieganiu się o środki pomocowe z Unii Europejskiej. Zgromadzeni otrzymali również formularze wniosków, na których zgłaszać można propozycje zadań proponowanych do ujęcia w Lokalnym Planie Rewitalizacji. Wspomniane formularze dostępne są również na stronie internetowej Urzędu , www.bip.chelmza.pl bądź w wersji papierowej w Urzędzie Miasta w Wydziale Gospodarki Miejskiej – I piętro p. 17, gdzie też po wypełnieniu należy je składać najpóźniej do dnia 7 kwietnia br..Jak co roku w okresie wiosennym kolejny raz przeprowadzona zostanie akcja Wiosennego Sprzątania Chełmży. Tegoroczna akcja, o ile dopiszą warunki atmosferyczne, przeprowadzona zostanie w dniach 7-8 kwietnia, a w przypadku złych warunków w drugiej połowie kwietnia. Worki i rękawice dla chętnych, którzy chcą włączyć się do porządkowania miasta są do odbioru w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta , p. 17 u pana Krzysztofa Kubery. Dla dzieci i młodzieży szkolnej uczestniczących w akcji przygotowano słodkie upominki. W ramach wspomnianej akcji, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zorganizuje konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej, w którym również przewidziano ciekawe nagrody.


W dniu 10 marca br. po wcześniejszym uzyskaniu zgody Rady Miejskiej nastąpiło zawarcie aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży na rzecz Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego nieruchomości gruntowej położonej w Chełmży przy ul. Hallera 4, do tej pory stanowiącej własność komunalną. Na wspomnianej nieruchomości, o czym już pisaliśmy, TTBS wybuduje wielorodzinny budynek mieszkalny z lokalami użytkowymi na parterze oraz z przyległym do niego parkingiem. Opracowana została dokumentacja techniczna oraz wydane zostało już pozwolenie na budowę, a aktualnie trwa procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy budynku. Rozpoczęcie robót budowlanych przewidziane jest na początek maja br. , a oddanie do użytku winno nastąpić na początku przyszłego roku.Na szczeblu samorządu województwa trwają prace związane z opracowaniem wykazu inwestycji istotnych dla rozwoju gmin, które w dalszej kolejności zostaną uwzględnione w zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa oraz Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013, w oparciu o który wydatkowane będą środki strukturalne z Unii Europejskiej. Do w/w wykazu zgłoszonych zostało przez Burmistrza Miasta 17 projektów, najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta na łączną kwotę 16,75 mln EURO. Wśród zgłoszonych zadań wymienić należy szereg zadań porządkujących i rozbudowujących infrastrukturę wodno-ściekową, zadania z dziedziny budowy i modernizacji dróg, w tym m.in. budowa obwodnicy miasta, modernizacja bazy oświatowej, modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. 3 Maja oraz remont i rozbudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej o salę wystaw. Ponadto wśród propozycji widnieje finansowanie społecznego budownictwa komunalnego.
Burmistrz Miasta przypomina o obowiązku umieszczania w widocznym miejscu, na budynkach lub na ogrodzeniu numeru porządkowego nieruchomości. Zgodnie z art. 47 b ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612 ) “właściciele nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są obowiązani umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywać ją w należytym stanie”.

W najbliższym czasie będą przeprowadzane przez Straż Miejską kontrole z tego zakresu.


 Chełmża, dnia 31 marca 2006 r.                                                              Burmistrz Miasta                                           (-) mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (Wiadomości z Ratusza - Marzec 2006)

drukuj całą stronę

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

  • Ziemia gotyku
  • Samorządowy Informator SMS
  • Facebook
  • mikroporady.pl

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 4279 osobą na tej stronie

Stopka

      Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.20
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.