Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

Wiadomości z Ratusza - Luty 2006

  • Serdecznie zapraszam mieszkańców Chełmży do udziału w projekcie Ośrodki Wspierania Przedsiębiorczości - szansą na stworzenie własnej firmy.


Na jego realizację Wyższa Szkoła Bankowa pozyskała fundusze z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Dzięki temu uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów.


Projekt adresowany jest do mieszkańców powiatu ziemskiego toruńskiego i miasta Torunia. Ośrodki Wspierania Przedsiębiorczości w Toruniu i Chełmży mają przyczynić się do wzrostu liczby nowopowstających mikroprzedsiębiorstw na terenie powiatu toruńskiego.


Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, mieszkają na terenie powiatu toruńskiego (ziemskiego lub grodzkiego), nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne i nie prowadziły działalności gospodarczej po l stycznia 2004 roku. Uczestnicy projektu otrzymują bezpłatną pomoc w zakresie:


- doradztwa,


- szkoleń (m.in. marketing w małej firmie, rozliczenia z ZUS i US, tworzenie biznesplanów, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, pozyskiwanie funduszy na prowadzenie działalności gospodarczej)


- warsztatów (m.in. warsztat kreatywnego myślenia, podstawy prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, negocjacje biznesowe)


- seminariów


Ponadto uczestnicy, którzy przedstawią najciekawsze biznesplany własnej działalności gospodarczej, otrzymają wsparcie pomostowe w wysokości 700 zł wypłacane przez pierwsze 6 miesięcy funkcjonowania firmy (10 osób) lub dotację inwestycyjną na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie nieprzekraczającej 5.000 EUR (10 osób).


Informacje wraz z dokumentami potrzebnymi do złożenia aplikacji znaleźć można na stronach internetowych: www.wsb.torun.pl lub www.efs.pl ; a także w siedzibie OWP Chełmża ul. Hallera 25 w środy i piątki od 10.00 -18.00 ( tel. 56/675 65 14 ) lub OWP Toruń ul. Młodzieżowa 31 a we wtorki i czwartki od 10.00 - 18.00 ( tel. 56/ 66 09 101 ).





Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Z A P R A S Z A





Do Punktu Konsultacyjnego w każdą środę od 18.00 – 20.00ul. Tumska 12


 



Stowarzyszenia Przemocy w Rodzinie (dla ofiar przemocy)tel. 0 56/ 62 – 11 – 52czynny codziennie 6.30 – 19.00 Do Grupy Wsparcia w każdy wtorek od 18.00 – 20.00ul. Tumska 12tel. 0 56/ 675 – 22 - 88Do Rzecznika Praw Ofiar p. Mariola Tuszyńskaul. Słowackiego 11487-100 Toruń

Ponadto dla szukających pomocy czynna jest :



     5. Niebieska Linia - 0 – 800 – 154 - 030                    


         od poniedziałku do piątku od 17.00 – 21.00


 


    6. Bezpłatna infolinia - 0 - 800 – 220 - 020       


       

piątek  17.00 – 19.00

 

 




Z inicjatywy Burmistrza Miasta, Zarządu Koła Sybiraków w Toruniu oraz ZZ “Solidarność” w dniu 25 lutego br. odbyła się uroczystość upamiętniająca 61 rocznicę aresztowań i wywózki mieszkańców Chełmży do łagrów sowieckich. Uroczystości rozpoczęły się mszą święta w Konkatedrze, następnie poczty sztandarowe wraz z uczestnikami przeszły pod tablicę pamięci wydarzeń z 1945 r. przy ul. Sądowej , gdzie złożono wiązanki kwiatów.




Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony ogłoszony przez Burmistrza Miasta na wykonanie dokumentacji technicznej “ Modernizacji dróg osiedlowych na osiedlu przy ul. 3- Maja w Chełmży”. Dokumentacja projektowa składająca się z projektu budowlanego, przedmiarów na poszczególne ulice, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót obejmie wszystkie ulice na wspomnianym osiedlu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ANIMUS z Torunia. Koszt wykonania dokumentacji wyniesie 36.600 zł brutto. Oprócz wspomnianej oferty złożone zostały również dwie inne, przy cenach ofertowych wynoszących odpowiednio 73.000 i 84.000 zł. Niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie modernizacji kolejno, poszczególnych ulic.



Rozpoczęły się prace pielęgnacyjne na terenach zieleni miejskiej. W miesiącu lutym , pod koniec okresu zimowego, prowadzone są prace związane z przycinką koron, ich prześwietleniem i usunięciem suchych i chorych konarów. Wspomniane prace wykonuje firma ALDOM z Torunia, która drugi raz z kolei wygrała przetarg na utrzymanie terenów zielonych miasta w latach 2006-2008. Prace pielęgnacyjne wykonywane są w Parku Wilsona, oraz przy drzewach wzdłuż ulic Kościuszki, Św. Jana, Paderewskiego, Wodnej i Bulwarze 1000-lecia. Ponadto w okresie zimowym usuwane były suche i chore drzewa na terenie byłego cmentarza ewangelickiego, przy Bulwarze 1000-lecia, nad jeziorem od strony ulicy Kościuszki i w Parku Miejskim.


  • Trwają prace związane z wykonaniem Lokalnego Planu Rewitalizacji centrum miasta. Wspomniany dokument wykonywany jest dla miasta ze środków zewnętrznych, przedakcesyjnych w ramach Projektu Phare 2003-004+379.01.08 “Wsparcie procesu wdrażania ZPORR na poziomie centralnym i regionalnym” , w ramach którego zgłoszony został chełmżyński projekt związany z wykonaniem I etapu systemu monitoringu wizyjnego miasta. Wykonawcą Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta jest renomowana firma consultingowa DGA S.A. z Poznania. Termin wykonania wspomnianego programu upływa 30 kwietnia br. Godnym podkreślenia jest fakt, iż dzięki temu miasto pozyska ważny dokument programowy, o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych nieodpłatnie. Jako ciekawostkę można wspomnieć , iż prezesem i jednym ze współwłaścicieli wspomnianej poznańskiej firmy jest pan Andrzej Głowacki, który jest rodowitym chełmżaninem.

 


Chełmża , dnia 28 lutego 2006 r.



                                                              Burmistrz Miasta



                                           (-) mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (Wiadomości z Ratusza - Luty 2006)

drukuj całą stronę

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl