Menu

Nawigacja

Menu podstrona

Treść

Wiadomości z Ratusza - Styczeń 2006 • W Urzędzie Miasta dokonano podsumowania efektów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta w 2005 roku. W jej wyniku poprzez segregację u źródła udało się wydzielić ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych około 92 ton szkła z opakowań szklanych, 25 ton papieru oraz blisko 9 ton tworzyw sztucznych. Ponadto zbiórką objęto jeden z rodzajów odpadów niebezpiecznych tj. baterie, których zebrano około 17 kg. W stosunku do roku 2004 w przypadku zbiórki szkła i makulatury zauważalny jest wzrost masy zebranych odpadów o około 10 %, natomiast w przypadku masy zebranych tworzyw sztucznych nastąpił spadek o 50 %. Spadek masy zbieranych tworzyw sztucznych w 2005 roku związany jest m. in. ze zjawiskiem wybierania z pojemników odpadów typu PET i ich odsprzedaży w punktach skupu surowców wtórnych. Ponadto zmiany ilości odpadów opakowaniowych, szklanych i z tworzyw sztucznych wynikają ze zmiennych preferencji nabywców napojów alkoholowych. W roku bieżącym władze miasta zintensyfikują działania promujące selektywną zbiórkę odpadów, co winno przyczynić się do zwiększenia jej efektywności.


 • W związku z zatwierdzeniem budżetu miasta na rok bieżący podjęte zostały działania związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej dla nowo rozpoczynanych zadań inwestycyjnych. Wśród wspomnianych zadań do najważniejszych, obok wymienianej już na łamach Wiadomości z Ratusza modernizacji basenu miejskiego, zaliczyć należy rozpoczęcie budowy sieci kanalizacyjnych na osiedlu “Górna”, oraz w ulicach Piastowskiej, Groszkowskiego i Wryczy, modernizację dróg na osiedlu przy ul. 3-ego Maja oraz budowę sieci oświetlenia ulicznego w ulicach Depczyńskiego, Malewskiego, Władysławskiego i Dorawy . Niezwłocznie po opracowaniu, a w niektórych przypadkach aktualizacji, dokumentacji technicznej, rozpoczęte zostaną procedury wyboru wykonawców robót.
W dniu 23 stycznia br. w gabinecie Burmistrza Miasta odbyło się spotkanie poświęcone ustaleniu stanowisk w przedmiocie roszczeń Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dotyczących zwrotu nieruchomości stanowiących do 1945 roku własność Ewangelickiej Gminy Kościelnej. Roszczenie dotyczy m.in. budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Spotkanie, w którym uczestniczył m.in. proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Torunia, ks. Jerzy Molin, było następstwem postępowania regulacyjnego prowadzonego przed Komisją Regulacyjną w Warszawie, która to komisja zobowiązała obie strony do przeprowadzenia, w terminie do końca stycznia br., negocjacji w przedmiocie warunków ewentualnego zwrotu. Ks. Molin , prezentując stanowisko Kościoła Ewangelickiego, stwierdził, iż oczekuje on zwrotu nieruchomości, a ewentualna rekompensata pieniężna bądź nieruchomość zamienna nie interesuje Parafii. Jednakże zauważył również, iż zdaje sobie sprawę z funkcji , jaką pełni wspomniany obiekt, dlatego też zadeklarował, iż w przypadku zwrotu nieruchomości, nadal w budynku funkcjonowałaby Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, na zasadach najmu budynku, a najem zostałby ustanowiony na dłuższy okres czasu, za symboliczną złotówkę. Z kolei Burmistrz Miasta stwierdził, iż władze miasta aktualnie badają podstawy prawne ewentualnego zwrotu, w tym również uwarunkowania historyczne, a także badają precedensowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie zwrotu jednej z komunalnych nieruchomości w Toruniu na rzecz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej. Stanowisko władz miasta, po rozstrzygnięciu wątpliwości i ustaleniu faktycznego stanu prawnego wspomnianej nieruchomości, zostanie przekazane Komisji Regulacyjnej i Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Toruniu. W dniu 21 stycznia 2006 roku o godzinie 18.00 Burmistrz Miasta Jerzy Czerwiński wziął udział w uroczystym Apelu Poległych. Apel stanowił nierozłączną część harcerskiego rajdu. W nucie patriotycznego uniesienia wspomniani zostali ci , którzy oddali życie walcząc z wojskami Grenzschutzu o wolną Chełmżę, tym samym przyczyniając się do poszerzenia niepodległych granic naszej ojczyzny. Współorganizatorem Apelu była I Chełmżyńska Gimnazjalna Drużyna Harcerska “Pasieka” im. Zawiszy Czarnego.Działając na podstawie art.11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 z późń. zm.)


Burmistrz Miasta Chełmży


ogłasza


otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2006 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:


 kultury, sztuki, ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej, przeciwdziałania patologiom społecznym, pomocy społecznej i charytatywnej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych osób, zapobieganie patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ratownictwa i ochrony ludności, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

 


Tekst ogłoszeń konkursowych, zawierający:


 1. rodzaj i formy realizacji zadań,
 2. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w roku 2005,
 3. zasady przyznawania dotacji zlecenia wykonania zadań,
 4. termin i warunki realizacji zadań,
 5. termin składania ofert,
 6. termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert,


 7. wysokość środków przeznaczonych w roku 2006 na realizację zadań tego samego rodzaju będące przedmiotem niniejszego konkursu, z uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym oraz jednostkom organizacyjnym podległym Gminie,


 8. postanowienia końcowe

znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełmży:

www..chelmza.pl

Druki ofert oraz wzór umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego, jak również szczegółowe informacje o konkursie oraz pełne teksty ogłoszeń konkursowych można pobrać ze strony internetowej lub w Urzędzie Miasta Chełmży przy ul. Hallera 2:


 • w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich, tel. 675 22 91 lub 675 22 92 wew. 40,
 • w Wydziale Gospodarki Miejskiej , tel. 675 22 91 lub 695 22 92 wew.35 dotyczy zadania nr 9 .

Oferty na realizację zadań publicznych należy składać w zamkniętych kopertach z napisem konkurs ofert na wykonanie zadania w zakresie…………………….


Oferty dotyczące zadań od nr 1 do nr 8 - w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskichdo 5 lutego 2006 roku, do godz. 15.00 – jeśli dotyczą zadań realizowanych w ciągu całego 2006 roku lub zadań , które będą realizowane w I półroczu 2006 roku, do 4 maja 2006 roku, do godz. 15.00 – jeśli dotyczą zadań, które będą realizowane w II półroczu 2006 roku;

Oferty dotyczące zadania nr 9 - w Wydziale Gospodarki Miejskiej


 • do 4 maja 2006 roku, do godz. 15.00;

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Chełmży.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 45 dni od upływu terminu na składanie ofert.W dniach 3-4 marca 2006 r. w hali widowiskowo – sportowej “Łuczniczka” w Bydgoszczy odbędą się Międzynarodowe Targi Pracy organizowane przez Kujawsko – Pomorski Oddział Brytyjsko – Polskiej Izby Handlowej ( godziny otwarcia targów; piątek 10.00 – 18.00, sobota 10.00 – 16.00 ). Współorganizatorami Targów są Prezydent Bydgoszczy, Urząd Pracy w Bydgoszczy. Zorganizowanie targów pracy stworzy niepowtarzalną możliwość zapoznania się z ofertami prac w regionie oraz w Wielkiej Brytanii, dzięki obecności 16 pracodawców z tego kraju. Targi pracy skierowane są do wszystkich osób poszukujących pracy.
Burmistrz Miasta Chełmży w dniu 23 stycznia 2006 r. uczestniczył w międzyśrodowiskowych konsultacjach społecznych “ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013”. Przedmiotem konsultacji był również “ Program gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi na lata 2007 – 2013”. Obydwa programy są udostępnione na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego : www.kujawsko – pomorskie.pl w dziale Rozwój Regionalny – Programy Operacyjne.


Na spotkaniu omówiono obszernie wszystkie zagadnienia związane z realizacją i finansowaniem ze środków unijnych w/w programów.


 


 


Chełmża , dnia 31 stycznia 2006 r.                                                              Burmistrz Miasta                                           (-) mgr Jerzy Czerwiński

drukuj (Wiadomości z Ratusza - Styczeń 2006)

drukuj całą stronę

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl