Urząd Miasta Chełmży

Imieniny

Grzegorza, Magdy, Urbana

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

  • ratusz.pl
  • fundusze europejskie
  • http://geoportal.mojregion.info/

Banery

  • XVII Półmaraton Chełmżyński

Treść strony

UCHWAŁA NR XXVI/211/05


RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY


z dnia 29 listopada 2005 r.


 


 


w sprawie zmiany Statutu Miasta Chełmży.


 


 


 


                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) uchwala się, co następuje:


 


 


§ 1. W Statucie Miasta Chełmży stanowiącym załącznik do uchwały nr XXIV/195/2000 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 września 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Chełmży (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2003 r. Nr 52, poz.891), w § 32 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:


 


„1a) W sprawach o szczególnym znaczeniu dla wspólnoty lokalnej, jak uchwalenie budżetu miasta, udzielenie absolutorium Burmistrzowi, uchwalenie podatków i opłat lokalnych, uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego oraz programów gospodarczych, przeprowadza się głosowanie imienne. Głosowanie imienne odbywa się poprzez wyczytanie według listy obecności imienia i nazwiska radnego, który wstając określa swoje stanowisko wypowiadając słowa „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”, które sekretarz obrad odnotowuje w protokole z głosowania, stanowiącym załącznik do protokołu z sesji. Rada może podjąć decyzję o przeprowadzeniu głosowania imiennego również w innych sprawach.”.


 


 


                § 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Chełmży.


 


 


                § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


    


                                                                           

Przewodniczący 

                                                                          Rady Miejskiej


                                                                          Krzysztof Zduński

drukuj ()

wstecz

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

  • Ziemia gotyku
  • Samorządowy Informator SMS
  • Facebook
  • mikroporady.pl

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 3226 osobą na tej stronie

Stopka

      Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.01
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.