Menu

Nawigacja

Treść


Szanowni mieszkańcy,


 


W dniu 4 marca 1999 roku Zarząd Miasta Chełmża podjął decyzję o rozpoczęciu prac nad strategią rozwoju miasta. Nawiązana została współpraca z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., specjalizującą się m.in. w przygotowywaniu opracowań o charakterze koncepcyjnym i strategicznym związanych z wielopłaszczyznowym rozwojem jednostek samorządu terytorialnego. Do prac nad strategią zaangażowany został również szeroki zespół pracowników Urzędu Miasta, a ponadto zaproszono do współpracy radnych, przedsiębiorców i innych liderów społecznych. Na zlecenie Zarządu Miasta TARR S.A. odpowiadająca za merytoryczną stronę opracowania , pracę nad strategią podzieliła na trzy podstawowe etapy:I etap – zdiagnozowanie sytuacji społeczno – gospodarczej gminy, w tym jej podstawowych problemów poprzez zebranie materiałów statystycznych i dokonanie wstępnej, retrospektywnej analizy badanego obszaru,II etap – zorganizowanie warsztatów ukierunkowanych na budowanie strategii rozwoju gminy z udziałem wytypowanych ekspertów i reprezentantów społeczności lokalnej, prowadzonych przez animatorów,III etap – opracowanie strategii rozwoju gminy.Prace wykonywane w ramach pierwszego etapu, a polegające na gromadzeniu materiałów statystycznych, prowadzono w marcu i kwietniu 1999 roku. Zgromadzone dane pozyskano z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego i danych GUS, z Urzędu Stanu Cywilnego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Skarbowego w Toruniu, Wojewódzkiego Ośrodka Ekonomiki i Organizacji Ochrony Zdrowia w Toruniu oraz z danych i programów własnych miasta. Tak zgromadzony materiał statystyczny opatrzony został syntetycznym komentarzem wskazującym najistotniejsze problemy ze sfery społeczno-gospodarczej miasta.Kolejnym etapem prac nad strategią rozwoju miasta były warsztaty zorganizowane w dniach 19-20 kwietnia 1999 roku w miejscowości Głogowo k/Torunia. Celem warsztatów było wypracowanie podstaw strategii rozwoju przy zastosowaniu metody planowania strategicznego ukierunkowanego na cel, znanej pod nazwą ZOPP, pochodzącą od jej skrótu w języku niemieckim. W warsztatach udział wzięli wcześniej wytypowani lokalni liderzy, których wybór oparty był na podstawie ich:reprezentatywności,posiadanego doświadczenia,wiedzy.


Uczestnicy warsztatów kierowani byli przez osobę moderatora, której zadaniem było kierowanie dyskusją, porządkowanie i strukturalizacja wypowiedzi oraz utrwalanie wyników dyskusji. W wyniku dwudniowych warsztatów , w pierwszej kolejności ustalone zostały wszystkie istotne z punktu widzenia rozwoju miasta problemy, a w dalszej części sprecyzowany został cel strategiczny i cele cząstkowe. Ich ustalenie w dalszej kolejności umożliwiło sporządzenie katalogu zadań, przewidzianych do realizacji w latach 1999 - 2010 których realizacja umożliwi osiągnięcie wcześniej ustalonych celów.


Ostateczny kształt strategii został nadany przez zespół merytoryczny reprezentujący Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. i przedłożony do akceptacji Zarządowi Miasta Chełmża.


Zarząd Miasta Chełmża przyjął wspomniany dokument uchwałą nr 93/99 z dnia 23 września 1999 roku .Następnie strategia rozwoju miasta poddana została pod dyskusję Radzie Miejskiej Chełmży oraz opinii społecznej. Po długim okresie uzgodnień, dokument strategii rozwoju miasta został ostatecznie przyjęty uchwałą nr V/54/03 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 16 kwietnia 2003 roku.W strategii rozwoju miasta Chełmża na lata 2000-2010 jako cel strategiczny wskazano “Dynamiczny rozwój ekonomiczno-społeczny Gminy Miasta Chełmża”. W celu osiągnięcia celu strategicznego, strategia nakreśla szereg celów operacyjnych, które mają przyczynić się do jego osiągnięcia. Mają one charakter uszczegółowiający sposób osiągnięcia celu strategicznego. Wśród celów operacyjnych znaczna ich część dotyczy działań związanych z poprawą i rozbudową infrastruktury technicznej, jednakże nie pominięto również sfery ochrony zdrowia, oświaty i edukacji oraz sportu i rekreacji. Do najistotniejszych celów strategicznych zaliczyć należy:dobry stan sieci kanalizacyjnej i infrastruktura wodno-kanalizacyjna w pełni pokrywająca zapotrzebowanie,dobra jakość dróg,dobry stan techniczny zasobów komunalnych,wysoki poziom bazy materialnej obiektów oświatowych,modernizacja obiektów sportowych,pro zdrowotna polityka gminy,motywacyjny system podatkowy,aktywne społeczeństwo,współpraca z gminą Chełmża.


W następnej kolejności sporządzono plan zadań z określeniem jednostek odpowiedzialnych za ich realizację, oszacowano budżet poszczególnych zadań oraz sporządzono harmonogram ich realizacji.Należy wyraźnie podkreślić, iż strategia rozwoju gminy, podobnie jak inne dokumenty o zbliżonym charakterze, jak chociażby plany rozwoju lokalnego, wskazują kierunki działań władz samorządowych, nie wymagając gwarancji ich pełnej realizacji. Na bazie strategii sporządzany jest i corocznie aktualizowany Wieloletni Plan Inwestycyjny, który to dokument ma charakter wykonawczy i niosący ze sobą określone zobowiązania. Biorąc pod uwagę fakt, iż kierunki rozwoju określone strategią w sposób ciągły ewoluują, w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych i wewnętrznych, strategia od momentu uchwalenia winna podlegać monitorowaniu i aktualizowaniu, co najmniej raz w okresie kadencji lokalnych władz. Sądzę, iż ten krótki materiał zachęcił Państwa do szczegółowej lektury pełnej treści dokumentu, a ewentualne uwagi i propozycje, które mogą się nasunąć, przesyłane na moje ręce, zostaną wykorzystane przy okazji najbliższej aktualizacji zaprezentowanego dokumentu. 


                                                         Burmistrz Miasta


                                                              Chełmży


drukuj ()

UCHWAŁA NR V/54/03 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 16 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Miasto Chełmża”.

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl