Urząd Miasta Chełmży

Kalendarz

Środa 21 Sierpnia 2019

Odnośniki

Wersja językowa

Ułatwienia dostępu

Imieniny

Joanny, Kazimierza, Emiliana

Nawigacja

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

  • fundusze europejskie
  • http://geoportal.mojregion.info/

Treść strony

Wiadomości z Ratusza Marzec - Kwiecień 2005

Rada Miejska pozytywnie zaopiniowała przedłożoną przez wojewodę kujawsko-pomorskiego propozycję planu aglomeracji dla gminy Miasta Chełmży. Propozycja planu aglomeracji została sporządzona w Wydziale Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta, a następnie została przekazana wojewodzie, który po dokonaniu jej weryfikacji przedłożył ją Radzie Miejskiej. Będzie ona stanowiła integralną część krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Wyznaczanie obszaru i planu aglomeracji ma służyć likwidacji zaniedbań w dziedzinie budowy urządzeń infrastruktury technicznej w aglomeracjach miejskich i zmierza do podniesienia jakości życia ludzi w tych skupiskach poprzez wyposażenie je w sieci kanalizacyjne zakończone oczyszczalniami ścieków zgodnie z ustaleniami krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Obowiązek realizacji tych urządzeń dla aglomeracji o liczbie mieszkańców pow. 15.000 ( takich jak Chełmża) upływa z dniem 31 grudnia 2010 r. Termin ten dotyczy budowy nowych sieci i modernizacji istniejących.


Obecnie na terenie miasta zlokalizowane są następujące rodzaje sieci kanalizacyjnych : sanitarna ( 7,2 km) , deszczowa ( 6,6 km), ogólnospławna (13,6). Aby zachować obowiązujące standardy, dla takiej wielkości aglomeracji jak Chełmża należałoby wybudować lub zmodernizować sieć kanalizacyjną: sanitarną o długości 29,5 km, deszczową 29,5 km i ogólnospławną 13,6 km.


Obecnie zbiorowym odprowadzaniem ścieków objętych jest ok. 79 % tj. ok. 12.000 mieszkańców. Średniodobowa ilość ścieków powstających na terenie miasta wynosi 1700 m3, z czego 1600 m3 odprowadzanych jest do oczyszczalni za pomocą sieci kanalizacyjnej, pozostałe trafiają do oczyszczalni dowożone samochodami asenizacyjnymi. Na terenie miasta, poza cukrownią, nie ma zakładów, których ścieki byłyby sklasyfikowane jako przemysłowe i uciążliwe dla systemu kanalizacyjnego. Cukrownia nie korzysta z miejskiego systemu kanalizacyjnego, odprowadza swoje ścieki bezpośrednio do oczyszczalni ścieków w ilości średniorocznej ok. 1.300 m3/dobę. Oczyszczalnia ścieków za cukrownią jest oczyszczalnią mechaniczno- biologiczną o przepustowości ok. 20.000 m3/dobę, została oddana do eksploatacji w 1993 r. Obecnie oczyszczalnia jest obciążona następującymi średniorocznymi ilościami ścieków : w czasie pogody bezopadowej – średnio 3.000 m3/dobę, maksymalnie 6.000 m3/dobę, w czasie opadów – średnio 4.500 m3/dobę, maksymalnie 8.000 m3/dobę.
Rada Miejska przyjęła regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Chełmży. Pomoc socjalna to stypendium lub zasiłek szkolny. Stypendium szkolne może polegać na pokryciu kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, zakupie podręczników, a wyjątkowo na wypłacie pieniędzy. Warunkiem jego przyznania jest osiąganie dochodu mniejszego niż 316 zł na osobę w rodzinie, czyli tak samo jak przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej. Maksymalnie można otrzymać 112 zł ( dwukrotność zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia) ale nie mniej niż 44,80 zł. Ustawowo uprzywilejowani są uczniowie pochodzący z rodzin dotkniętych bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką lub długotrwałą chorobę, wielodzietnością, brakiem umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmem lub narkomanią, a także rodzin niepełnych. Stypendium nie musi być wypłacane co miesiąc. Wnioski o stypendium można uzyskać i składać w szkołach, Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Oświaty ( pokój nr 8 ) oraz w Urzędzie Miasta ( sekretariat).Nieruchomość przy ul. Tumskiej 12 a (OSiT) została przeznaczona do sprzedaży. Nieruchomość ta z założenia ma spełniać funkcję turystyczno- wypoczynkową. Jak wynika z przeprowadzonej analizy wykorzystania tego obiektu i uzyskiwanych dochodów z prowadzonej działalności wynika, że jego funkcjonowanie w strukturach Ośrodka Sportu i Turystyki na przestrzeni ostatnich lat jest deficytowe, przynosi straty, wymaga ciągłego wspomagania z budżetu miasta. Aby sprostać istniejącym standardom i wymogom gospodarki rynkowej, obiekt ten wymaga niezwłocznie dofinansowania na co w obecnych warunkach budżet miejski nie jest sobie w stanie pozwolić. Obecnie trwają prace związane z inwentaryzacją i wyceną majątku, a następnie ogłoszony zostanie przetarg na zbycie nieruchomości.Od 1 kwietnia b.r. jest możliwość korzystania z dodatkowej linii autobusowej na trasie Chełmża – Fordon, Fordon – Chełmża. Odjazdy z przystanku w Chełmży przy ul. Mickiewicza o godz. 440, 1240, 2140 – przystanek docelowy przy ul. Wietebskiej w Fordonie. Odjazdy z ul. Wietebskiej w Fordonie o godz. 620, 1420, 2220. Linę obsługuje prywatny przewoźnik p. Jan Krause.W dniu 1 maja b.r. odbędzie się już po raz trzeci bieg p.n. “Półmaraton Chełmżyński”, Chętni do udziału w biegu, którego trasa ma ponad 21 km proszeni są na strony internetowe http://www.maratonypolskie.pl. Doskonała organizacja poprzednich edycji półmaratonu sprawiła , że w 2004 r. głosami internautów, uczestników biegu oraz głosami niezależnych ekspertów “Półmaraton Chełmżyński” otrzymał certyfikat jakości i został uznany za “Złoty bieg 2004”. Certyfikat zaświadcza o najwyższej jakości organizacji biegu. W tegorocznym Półmaratonie spodziewany jest udział grubo ponad 100 biegaczy. Zwycięzca otrzyma puchar i nagrodę ufundowaną przez burmistrza Chełmży Jerzego Czerwińskiego.Obok funkcjonującego już od dwóch lat Kujawsko- Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych samorząd wojewódzki powołał w marcu b.r. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy. Fundusz ten ma ułatwić dostęp do finansowania dłużnego dla małych przedsiębiorstw posiadających zdolność kredytową, ale nie spełniających wymogów bankowych m.in z powodu braku historii kredytowej. Bliższych informacji można zasięgnąć w siedzibie funduszu przy ul. Szosa Chełmińska 26 w Toruniu pokój 303, tel.(0-56) 622-71-62, www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl.W związku z powracającym ciągle problemem zanieczyszczania skarpy od strony jeziora przy “nowym” cmentarzu parafialnym Burmistrz Jerzy Czerwiński podjął decyzję o zleceniu oczyszczania tego terenu Zakładowi Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Chełmży. Skarpa będzie oczyszczana dwukrotnie w miesiącu. Decyzja ta jest odpowiedzią na wystąpienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz prośby o pomoc w rozwiązaniu tego problemu zgłaszanymi przez właściciela tego terenu, tj. Agencji Nieruchomości Rolnych, która była bezradna wobec faktu zaśmiecania skarpy przez osoby porządkujące groby.Zostaną wykonane prace polegające na usunięciu przy brzegu jeziora pasa 60 mb trzciny w parku miejskim przy ul. 3-Maja , na wysokości stadionu. W miejscu tym planuje się wykonanie kąpieliska. Został przygotowany operat wodno- prawny, uzyskano pozwolenie wodno – prawne. Po wykonaniu wspomnianych prac wykonana zostanie niwelacja terenu, ułożona zostanie warstwa izolacyjna oraz nawiezionych zostanie ok. 800 ton piasku. Prace związane z tworzeniem kąpieliska są zaczątkiem nowego kompleksu sportowo- rekreacyjnego w oparciu o istniejące tam obiekty oraz przyległe tereny wg opracowanej wcześniej koncepcji.Trwają prace budowlane przy dwóch inwestycjach komunalnych tj. przy budowie kanalizacji sanitarno- deszczowej na osiedlu 3- Maja oraz przy modernizacji ulicy Dworcowej. W przypadku tej pierwszej, roboty są prowadzone obecnie w ulicach Chrobrego, Sobieskiego i Broniewskiego. Jeżeli chodzi o tę drugą, to w miesiącu kwietniu roboty drogowe związane z układaniem nowej nawierzchni prowadzone będą na odcinku od ul. Polnej do ul. ks. P. Skargi, natomiast roboty instalacyjne związane z układaniem sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej będą prowadzone na odcinku od ul. ks. P. Skargi do ul. Św. Jana.Pod koniec m-ca marca b.r. w Urzędzie Marszałkowskim zostały złożone wnioski o dofinansowanie z funduszy strukturalnych dwóch zadań: “ Modernizacja Targowiska Miejskiego” oraz “ Modernizacja basenu miejskiego”. Obie aplikacje zostały złożone w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wartość kosztorysowa obu zadań zamyka się łączną kwotą ok. 3 mln zł. Wnioski złożono w trybie konkursowym, rozstrzygnięcie konkursu winno nastąpić na przełomie II i III kwartału bieżącego roku.Negatywnym wynikiem zakończył się pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. gen. J. Hallera 33 (dawna rzeźnia). Nieruchomość stanowi obecnie własność komunalną w wyniku zrzeczenia się tego prawa przez poprzednich właścicieli. Nieruchomość przeznaczona jest na prowadzenie różnorodnej działalności gospodarczej, a służby ochrony zabytków wyrażają zgodę na rozbiórkę zbędnych obiektów znajdujących się na tej nieruchomości. W najbliższym czasie najprawdopodobniej zostanie ogłoszony przetarg na zbycie tej nieruchomości.Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy “Niebieska Linia” działa w Toruniu od 1998 r. Oferta telefonu skierowana jest do osób doznających przemocy w rodzinie, osób stosujących przemoc wobec bliskich oraz świadków przemocy domowej. Dzwoniąc pod nr 080020002 można uzyskać poradę o charakterze psychologicznym, prawnym, a także informację połączoną z elementami edukacyjnymi. O pomoc można też zwrócić się do Rzecznika Praw Ofiar Województwa Kujawsko- Pomorskiego p. Marii Cieślak, która przyjmuje zainteresowanych w Urzędzie Marszałkowskim przy Pl. Teatralnym 2 w Toruniu.Korespondencja z Urzędu Miasta do adresatów z terenu Chełmży od kilku już lat dociera za pośrednictwem gońców. W roku ubiegłym, 3 gońców rozniosło przesyłki , których doręczenie za pośrednictwem poczty kosztowałoby 57.638,10 zł. Koszty roczne zatrudnienia gońców wyniosły 25.754.04 zł. Wynika z tego , że w 2004 roku oszczędności uzyskane w budżecie z tego tytułu wyniosły 31.884,06 zł. Dodać tutaj należy , że także do niektórych instytucji w Toruniu przesyłki doręcza kierowca “Forda” , niejako przy okazji załatwiania innych spraw.Przypominam, że kierowcy, którym wydano prawa jazdy przed 30 kwietnia 1993 r. do końca kwietnia tego roku muszą wymienić dokument na nowy. Wymiany należy dokonać w Starostwie Powiatowym przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu.

Kierowca, który nie wymieni starego prawa jazdy we wskazanym terminie, nie będzie mógł się nim posługiwać, ponieważ straci ono ważność. Nie straci jednak uprawnień. Do momentu wydania nowego dokumentu nie będzie mógł prowadzić pojazdu na podstawie starego ( nieważnego już) prawa jazdy. Jeśli mimo to usiądzie za kierownicą, musi się liczyć z mandatem – 50 zł.


                                                                    Sekretarz Miasta


                                                        (-) mgr Jerzy Szubrych


 


Chełmża , dnia 11 kwietnia 2005 r.

drukuj (Wiadomości z Ratusza Marzec - Kwiecień 2005)

drukuj całą stronę

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

  • Ziemia gotyku
  • Samorządowy Informator SMS
  • Facebook
  • mikroporady.pl

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 6858 osobą na tej stronie

Stopka

      Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.20
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.