Urząd Miasta Chełmży

Kalendarz

Poniedziałek 26 Sierpnia 2019

Odnośniki

Wersja językowa

Ułatwienia dostępu

Imieniny

Marii, Joanny, Sandry

Nawigacja

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

 • fundusze europejskie
 • http://geoportal.mojregion.info/

Treść strony

Wiadomości z Ratusza - styczeń
 • Z danych uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy wynika , że na dzień 31 grudnia 2004 roku w Chełmży było zarejestrowanych 1813 osób bezrobotnych , co stanowi 21 % bezrobotnych z całego powiatu toruńskiego. W liczbie tej było 977 kobiet i 836 mężczyzn. Tylko 383 osoby ( 21%) miały prawo do zasiłku.

 • Wojewódzki Konserwator Zabytków po zapoznaniu się z przekazaną mu dokumentacją fotograficzną ilustrującą stan obiektów byłej rzeźni przy ul. Hallera 33a stwierdził , że nie wnosi sprzeciwu wobec zamiaru ewentualnej rozbiórki i zabudowy. Uznał te obiekty za bezwartościowe kulturowo. Stanowisko konserwatora stwarza niewątpliwe korzystniejsze przesłanki dla zbycia tej nieruchomości i planów jej zagospodarowania przez przyszłego nabywcę.

 • Kujawsko - Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości poinformowała o uruchomieniu punktu konsultacyjnego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zadaniem punktu jest wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości oraz pomoc w zakresie możliwości zdobywania środków unijnych przez firmy. W punkcie prowadzone jest bezpłatne doradztwo z zakresu finansów, prawa, zarządzania oraz funduszy europejskich. Punkt mieści się w siedzibie Izby przy ul. Piotrowskiego 11 w Bydgoszczy, czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 – 1300 tel. ( 0-52) 322-39-60.

 • Uchwalony w grudniu ub. roku Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r. zakłada przede wszystkim zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu , udzielanie pomocy rodzinom , w których występują problemy alkoholowe, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej , współpracę z innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się tym uzależnieniem. W projekcie budżetu miasta ( budżet nie został jeszcze uchwalony) na realizację Programu zaplanowano wydatkowanie kwoty 161.296 zł. Środki te będą pochodziły z wniesionych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Program uchwalany jest corocznie.

 • Rada Miejska uchwaliła Program współpracy gminy Miasta Chełmży z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok. Głównym celem Programu jest wprowadzenie rozwiązań mających włączyć w możliwie szerokim zakresie działające w Chełmży organizacje pozarządowe w system demokracji lokalnej , a tym samym w działania na rzecz gminy.

 • Ustalone zostały nowe stawki opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. W związku z wprowadzeniem dopłat do taryf dla gospodarstw domowych i użyteczności publicznej w wysokości 0,18 zł netto do 1 m3 wody i 0,30 zł netto do 1 m3 ścieków , opłaty za dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla wymienionych grup odbiorców przedstawiają się następująco:  1. ( 1,83 zł + 7 % VAT) za dostawę 1 m3 wody ,  2. ( 2,77 zł + 7 % VAT) za odprowadzanie 1 m3 ścieków.


Stawki te będą obowiązywały w okresie od 1.02.2005 r. do 31.01.2006 r..

 • W 2005 r. obowiązują nowe stawki podatków i opłat lokalnych. Nowe stawki podatku od nieruchomości , w porównaniu z rokiem ubiegłym, wzrosły o ok. 3 %. Przykładowo właściciele budynków mieszkalnych zapłacą podatek wg stawki 0,54 zł za 1 m2 powierzchni ( w 2004 r. 0,52 zł), prowadzący działalność gospodarczą wg stawki 17,98 zł (17,42 zł ). Roczna stawka podatku od 1 psa wynosi 40 zł ( 38 zł).

 • Na spotkaniu opłatkowym zorganizowanym w grudniu ub. roku przez „Caritas” w bursie akademickiej w Przysieku burmistrzowi Jerzemu Czerwińskiemu wręczono „Certyfikat Mecenasa Młodego Talentu” oraz statuetkę „Cor Bonum”.
 • Przetarg na ochronę budynków Urzędu Miasta w 2005 r. wygrała firma „Ekotrade” sp. z o.o. oddział w Bydgoszczy. Do przetargu stanęło 5 firm. Firma „Ekotrade” zaoferowała najniższą stawkę za jedną godzinę strzeżenia ( 5,98 zł brutto ). Zajmująca się od wielu lat ochroną chełmżyńska firma „Taurus” też uczestniczyła w przetargu, lecz zaoferowała stawkę wyższą. Do ochrony obiektów Urzędu Miasta firma „ Elektrode” zatrudniła mieszkańców Chełmży.

 • Urząd Miasta zgłoszony został do akcji „Przejrzysta Polska”. Akcję prowadzi „Gazeta Wyborcza” przy wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Programu Przeciw Korupcji Fundacji im. St. Batorego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej , Centrum Edukacji Obywatelskiej i Banku Światowego. Zamiarem organizatorów akcji jest promowanie uczciwości i skuteczności, co ma przyczynić się do poprawy jakości życia publicznego oraz pobudzania aktywności obywatelskiej. Adresatem akcji są samorządy terytorialne, które przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami chcą udoskonalać praktykę sprawowania władzy i administrowania, dążąc do wyeliminowania korupcji i innych form patologii.

 • Projekt budżetu miejskiego na 2005 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy. Prognozowane dochody zastały zaplanowane w kwocie 26.860.131 zł , z czego dochody własne stanowią 13.429.250 zł ( 50 % dochodów ogółem) , środki unijne 1.326.801 zł ( 4,94 % ), dotacje celowe 5.243.137 zł ( 19,52 % ) , subwencja 8.187.744 zł ( 30,48 % ). Zaplanowane na 2005 rok dochody stanowią 105,33 % planowanych dochodów w 2004 roku. Wydatki budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 29.762.840 zł. W zaplanowanych wydatkach wydatki bieżące wynoszą 25.723.840 zł i stanowią 86,43 % wydatków ogółem, natomiast wydatki majątkowe wynoszą 4.039.000 zł i stanowią 13,57 % wydatków ogółem. Na realizację zadań inwestycyjnych planuje się przeznaczyć kwotę 4.039.000 zł , która stanowi 13,57 % wydatków ogółem. Deficyt budżetowy w kwocie 2.902.709 zł zostanie pokryty z następujących źródeł : kredyt , pożyczka krajowa. Realizacja deficytu nie sfinansowanego nadwyżką budżetową z lat poprzednich do dochodów wynosi 10,81 % i mieści się w wskaźniku maksymalnym wynoszącym 29,3 % i określonym przez Ministra Finansów.
 • Zespół składający się z przedstawiciela Urzędu Miasta , Straży Miejskiej i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w grudniu ub. roku przeprowadził kontrolę w zakresie ppoż. w niektórych mieszkaniach i budynkach należących do miasta. Kontrolą objęto wcześniej wytypowane 32 budynki i 40 mieszkań , których mieszkańcy najczęściej z powodu patologicznego trybu życia , choroby , stwarzają zagrożenie pożarowe.

 • Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku przesłała procentowy rozkład wyników uczniów Gimnazjum nr 1 z egzaminów zewnętrznych w 2004 roku. Ze sprawdzianu największa grupa uczniów ( 20,09 %) uzyskała wynik „średni”, z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego największą grupę ( 19,79 % ) stanowią uczniowie , którzy uzyskali wynik „niżej średni” , natomiast z części matematyczno – przyrodniczej ci , którzy uzyskali wynik „średni” ( 19,79 %).

 • Na dzień 31 grudnia 2004 r. Chełmżę zamieszkiwało 15.283 stałych mieszkańców ( w tym 7.974 kobiety i 7.309 mężczyzn). 31 grudnia 2003 r. było nas 15.296 , a 31 grudnia 2002 roku 15.397. Na 100 mężczyzn przypada 109 kobiet.

 • W Urzędzie Miasta czynny jest punkt wydawania zeznań podatkowych ( druków PIT). Punkt jest czynny w godzinach od 1300 do 1500. Punkt będzie funkcjonował do 30 kwietnia b.r..

 • Została podpisana umowa z „Lang Team” sp. z o.o. regulująca sprawę organizacji na terenie miasta „Kredyt Bank Premia” podczas III etapu 62. Tour de Pologne w dniu 14 września b.r.. Począwszy od tego roku, impreza ta została wpisana przez Międzynarodową Organizację Kolarską UCI do grona największych i najbardziej prestiżowych imprez kolarskich.

 • Podczas XIII finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wolontariusze zebrali 5,5 tys. złotych.

 • Czynione są starania w celu uruchomienia pięciu dodatkowych kursów autobusowych na trasie Bydgoszcz – Chełmża , Chełmża – Bydgoszcz. Rokowania prowadzone przez burmistrza Jerzego Czerwińskiego z przewoźnikiem są dość zaawansowane. Dodatkowe kursy zostaną uruchomione najprawdopodobniej z dniem 1 marca b.r.. Obecnie mieszkańcy Chełmży zatrudnieni w Bydgoszczy mają ogromne problemy z dojazdami do pracy i z pracy do domu.


                                                                    Sekretarz Miasta


                                                        (-) mgr Jerzy Szubrych


 


Chełmża , dnia 19 stycznia 2005 r..

drukuj (Wiadomości z Ratusza - styczeń)

drukuj całą stronę

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

 • Ziemia gotyku
 • Samorządowy Informator SMS
 • Facebook
 • mikroporady.pl

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 5972 osobą na tej stronie

Stopka

      Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.20
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.