Menu

Nawigacja

Treść

Plan nadzoru pedagogicznego


 


Szkoły Podstawowej Nr 5


 


w Chełmży


 


 na rok szkolny 2004 / 2005


 


 


 


 


I. Założenia organizacyjne nadzoru pedagogicznego


 


1.      Dyrektor wraz z wicedyrektorem szkoły sprawuje nadzór pedagogiczny w odniesieniu do nauczycieli  SP 5 w   Chełmży.


 


2.      Hospitacjami będą objęci wszyscy nauczyciele w wymiarze min. 1 godz. w roku a nauczyciele   przed oceną w zależności od potrzeb .


 


Cele nadzoru pedagogicznego:


1.      diagnozowanie i ocenianie efektów pracy nauczycieli w zakresie realizacji zadań statutowych szkoły lub placówki


2.      udzielanie pomocy nauczycielom w sprawach kształcenia, wychowania i opieki oraz inspirowanie ich do podejmowania działalności innowacyjnej


3.      wnioskowanie w sprawach doskonalenia zawodowego nauczycieli stosownie do ustalonych w trybie tego nadzoru potrzeb


4.      zapewnienie bieżącej informacji o aktualnych problemach oświatowych i obowiązujących przepisach prawa


5.       gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach.


 


II. Hospitacje


 


          Celem  hospitacji jest diagnoza efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego:


1.      Doskonalenie procesu lekcyjnego w ramach hospitacji oceniająco -  doradczych.


2.      Popularyzacja czytelnictwa jako jednej z metod samokształcenia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.


3.      Hospitacje diagnozujące – opanowanie przez uczniów wiedzy i umiejętności przewidzianych programem nauczania.


4.      Przygotowanie nauczyciela do zajęć.


5.      Formułowanie celów operacyjnych i ich realizacja.


6.      Estetyka, wykorzystanie, recenzowanie zeszytów klasowych, przedmiotowych.


7.      Zadania kontrolne i prace klasowe.


8.      Rytmiczność oceniania  kompetencji uczniowskich.


9.      Różnorodność oceniania i  formy kontroli efektów nauczania.


10.  Indywidualizacja procesu nauczania.


11.  Efektywność stosowanych metod powtarzania i utrwalania wiadomości.


12.  Racjonalne wykorzystanie czasu lekcji.


13.  Stopień wykorzystania pomocy naukowych.


14.  Znajomość programu nauczania przedmiotu.


15.  Stopień realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych.


16.  Nowatorstwo w procesie dydaktycznym i wychowawczym.


 


III. Zakres i tematyka badań bieżących


 


1.    Harmonogram lustracji


 Lp


Cel lustracji, problematyka badawcza


Rodzaj zajęć


Nauczyciel prowadzący


Termin


Uwagi o realizacji


1.


Zorganizowanie zespołu klasowego


lustracja dokumentacji kl.


/ arkusze ucznia, zeszyt wych. orzeczenia PPP/


wychowawcy klas


wrzesień


 


2.


Jakość przygotowania i przeprowadzenia uroczystości szkolnych. Rola nauczyciela i wychowawcy w czasie organizacji imprez.


apele i uroczystości szkolne w /g kalendarza imprez


nauczyciele odpowiedzialni w/g


harmonogramu


w /g kalendarza apeli szkolnych


 


3.


Organizacja współpracy z rodzicami i środowiskiem. Sposób przeprowadzania i przygotowania spotkań z rodzicami.


spotkania z rodzicami


wychowawcy klas


IX,I,IV, indywidualne spotkania


 


4.


Gazetki w klasach i szkole .Dokonanie lustracji przygotowania klas i szkoły do rozpoczęcia nauki .


przygotowanie odpow. dekoracji


opiekunowie pracowni i odpowiedzialni za gabloty i gazetki na korytarzu


wrzesień


luty


 


5.


Przeprowadzenie lustracji pod kątem wyposażenia dzieci w podręczniki szkolne


sporządzenie list potrzebujących, kontakt z MOPS i rodzicami


wychowawcy klas


pedagog


wrzesień


 


6.


Bezpieczeństwo uczniów na przerwach i w budynku


Lustracja pełnienia dyżurów przez n-li


wicedyrektor


wybiórczo


 


7.


Udział rodziców w życiu szkoły


Stopień udziału i pomocy rodziców w wycieczkach klasowych, akcjach „zima”, uroczyst. Klasowych, zbiórkach itp.


dyrektor


Wycieczki wg harmonorg.


Uroczystości wg harmonogr.


 


8.


Realizacja zadań zlecanych przez organ prowadzący


Jakość wypełnianych zadań m.in. Sprzątanie miasta” i akademie miejskie


dyrektor


wiosna


jesień


harmon.


imprez miejskich


 


9.


Rozwijanie zainteresowań uczniowskich


Jakość zajęć pozalekcyjnych, stopień, wykorzystania godzin na zaj.pozalekcyjnych


wicedyrektor


październik


grudzień


luty


kwiecień


czerwiec


 


10.


Stosowanie zasad samorządności


Działalność samorządu uczniowskiego, udział w  zebraniu prezydium, lustracja dokumentacji


wicedyrektor


październik


styczeń


 


11.


Pomoc psychologiczno- pedagogiczna


Stopień wykorzystania i jakość zajęć wyrównawczych, jakość usług w PPPedagogicznej


wicedyrektor


listopad


marzec


 


12.


Pomoc psychologiczno- pedagogiczna – organizacja pracy pedagoga szkolnego


- lustracja dokumentacji


- jakość wypełnianych zadań


dyrektor


grudzień


 


13.


Realizacja zadań opiekuńczych szkoły


- lustracja dokumentacji ped. i finansowej


- jakość wypełnianych zadań w świetlicy szkolnej


wicedyrektor szkoły

Banery

[obiekt mapy] Urząd Miasta Chełmża

Urząd Miasta Chełmża  
ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl