Urząd Miasta Chełmży

Imieniny

Anety, Bogdana, Jadwigi

Nawigacja

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

  • fundusze europejskie
  • http://geoportal.mojregion.info/

Banery

  • Triathlon 2019

Treść strony

eweeewter

WEWNĄTRZSZKOLNY


SYSTEM     OCENIANIA


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu  z dnia  7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych


 


Rozporządzenie MEN z dnia 19 IV 1999 r. (Dz.U. 1999/41/414) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji - z późniejszymi zmianami.


 Spis treści:


 


 


I. Cele szkolnego systemu oceniania:


II. Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego:


III. Ogólne kryteria przedmiotowego systemu oceniania


IV.  Zasady i kryteria oceniania  postępów i osiągnięć edukacyjnych


V. Zasady, zakresy i kryteria oceniania zachowania:


VI. Sposoby korygowania niepowodzeń szkolnych:


VII. Zasady przeprowadzania egzaminów.


VIII. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych przedmiotów i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.


IX. Monitorowanie i ewaluacja szkolnego systemu oceniania:


 Wzory druków


 System oceniania przyjęty w Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmży ma na celu:


·         ujednolicenie na terenie szkoły stosowanych przez nauczycieli kryteriów oceniania,


·         prezentowanie jakościowo lepszej informacji dla ucznia, rodziców, nauczycieli o efektach prowadzonego procesu,


·         określenie jasnych zasad wzajemnych relacji środowisk zaangażowanych w proces edukacyjny,


·         wypracowanie systemowych rozwiązań wspierania rozwoju ucznia,


·         usprawnianie procesu kształcenia i wychowania,


·         zaspokojenie potrzeb własnych społeczności szkolnej.


 


 
I. Cele szkolnego systemu oceniania:


 


 


§ 1. 1. Ocenianiu podlegają:


1)       osiągnięcia edukacyjne ucznia


2)       zachowanie ucznia


        2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.


        3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.


§ 2. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.


          2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:


1)       informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;


 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;


3)       motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;


4)       dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;


            5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno - wychowawczej.


           3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  


               1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;


          2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;


     3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;


     4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;


          5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 12 ust. 1


          6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;


            7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.


 
II. Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego:


 


       § 3.1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:


       a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;


       b)   sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;


       c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.


              2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.


 


      § 4. 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).


             2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.


              3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).   


       § 5.1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.


                2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, z zastrzeżeniem ust. 3.


                 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  i edukacyjnych ucznia może nastąpić  na podstawie tego orzeczenia.


    


      § 6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.


 


     § 7. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.


             2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.


     § 8. 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa  w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.


 


              2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.


              3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.


 


     § 9. 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali określonej w § 13 – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.


 


            2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.


            3. Klasyfikowanie uczniów odbywa się dwa razy w ciągu roku szkolnego zgodnie z przyjętym podziałem roku szkolnego na dwa semestry:


                    I semestr -  od pierwszego dnia nauki w danym roku szkolnym do rozpoczęcia  ferii zimowych


          II semestr - od pierwszego dnia nauki po feriach zimowych  do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym


 


            4. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.


            5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.


            6. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć


edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w  § 13.


              7. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.


               8. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.


               9. W przypadku planowanej oceny niedostatecznej nauczyciel tego przedmiotu powiadamia o tym fakcie rodziców ucznia na miesiąc przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną, sporządzając odpowiednią notatkę w dzienniczku ucznia. Rodzic podpisuje fakt odczytania informacji w dzienniczku ucznia. W przypadku braku podpisu, nauczyciel wzywa do szkoły rodzica/opiekuna w celu udzielenia informacji, a w przypadku nie przybycia do szkoły rodzica/ opiekuna, sam udaje się do domu ucznia, co odnotowuje w dzienniku lekcyjnym w pozycji „ kontakty wychowawcze z rodzicami”.


              10. Klasyfikacyjne posiedzenia rady pedagogicznej  odbywają się na 2 tygodnie  zakończeniem zajęć w danym semestrze.


        §11.1. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.


                    2. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.


                     3. W szkołach (oddziałach) integracyjnych śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa w odrębnych przepisach.


 


                      4. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.       


                    


                       5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.


 


                      6. Na ocenę osiągnięć ucznia nie ma wpływu jego wygląd, światopogląd, status społeczny i wcześniejsze osiągnięcia szkolne.


        


                       7. Brak uczniowskiego wyposażenia (zeszytów, przyborów, stroju ...) może wpłynąć na ocenę końcową w sytuacjach uporczywie powtarzających się, zależnych od ucznia a jednocześnie wyraźnie utrudniających osiąganie przez niego określonych wymagań.


 


       § 12. 1. Uczeń kończy szkołę podstawową:


 


a) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych), uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4;


 


b)   jeżeli ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej


 


       2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.


       


        3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia,  w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).


 


 


  § 13. Oceny bieżące, śródroczne oceny klasyfikacyjne oraz roczne  z zajęć edukacyjnych , począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według  następującej skali :


           1)  stopień celujący – 6;


           2)  stopień bardzo dobry – 5;


           3)  stopień dobry – 4;


           4)  stopień dostateczny – 3;


           5)  stopień dopuszczający – 2;


5)       stopień niedostateczny – 1,


 


      §  14.  Ocenianie uczniów klas zintegrowanych.


 


          14.1. Cele i zasady oceniania w klasach zintegrowanych.


a) Ocenianie, to proces gromadzenia informacji o uczniach. W edukacji zintegrowanej, ocena pełni głównie funkcje diagnostyczne, służy wspieraniu szkolnej kariery uczniów oraz motywuje do nauki. Jej celem jest monitorowanie rozwoju dziecka. Ocenie podlega praca i postępy ucznia, a nie jego wiedza. Ocena ma wskazać, co uczeń osiągnął, co robił dobrze, ile już potrafi, a nie to, czego nie umie. Ocena to informacja o aktywności, postępach i trudnościach oraz o uzdolnieniach i zainteresowaniach uczniów.


b)   Dobre ocenianie, to takie, które:


-        daje dziecku informację o tym, co już umie, nad czym musi popracować


-        uwzględnia możliwości dziecka (nie wszyscy w tym samym czasie są w stanie opanować jakąś umiejętność, a niektórzy nigdy nie będą biegli w danym zakresie);


-        bierze pod uwagę wkład pracy dziecka, jego wysiłek włożony w wykonywanie jakiegoś zadania;


-        nie etykietuje dzieci;


-        zachęca do dalszej pracy, uświadamia, że wysiłek się opłaca;


-        nie zawiera krytyki osoby;


-        uwzględnia postęp jaki dokonał się w dziecku.


       14.2. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. Ocena opisowa uwzględnia:


-        postępy ucznia w edukacji;


-        postępy ucznia w rozwoju emocjonalno – społecznym;


-        szczególne osiągnięcia / konkursy, olimpiady /


     &

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

  • Ziemia gotyku
  • Samorządowy Informator SMS
  • Facebook
  • mikroporady.pl

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 4114 osobą na tej stronie

Stopka

      Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.20
Link - Unia Europejska

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.