Urząd Miasta Chełmży

Kalendarz

Piątek 28 Kwietnia 2017

Odnośniki

Wersja językowa

Ułatwienia dostępu

Imieniny

Walerii, Witalisa, Ludwika

Nawigacja

Odnośniki

Menu

Intranet

Intranet

Banery

 • fundusze europejskie
 • -
 • http://geoportal.mojregion.info/

Banery

 • obiekt Flash - półmaraton 2017

Treść strony

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko do spraw obronnych w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko do spraw obronnych w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży
Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obronnych w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze do spraw obronnych
w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Chełmży
 • opublikował: Paweł Zdrojewski
  data publikacji: 2017-03-23 08:15

drukuj ()

 • opublikował: Jarosław Smyczyński
  data publikacji: 2017-03-21 09:31
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. rozliczeń i sprawozdawczości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży Nabór na wolne stanowisko pracy ds. rozliczeń i sprawozdawczości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko pracownika socjalnego INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko pracownika socjalnego
Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży Nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko do spraw inwestycji i funduszy strukturalnych w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Chełmży INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko do spraw
inwestycji i funduszy strukturalnych w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Chełmży
Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i funduszy strukturalnych w Wydziale Finansowo-Księgowym Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i funduszy strukturalnych w Wydziale Finansowo-Księgowym
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko pracy do spraw świadczeń wychowawczych INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko pracy do spraw świadczeń wychowawczych


W wyniku zakończenia procedury naboru na w/wym. stanowisko została wybrana
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. świadczeń wychowawczych.

KIEROWNIK
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
87-140 Chełmża, ul. Gen. J. Hallera 19
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy  ds. świadczeń wychowawczych


1.    Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)    wykształcenie  -   wyższe  (magisterskie)
d)    dwuletni staż pracy zawodowej,
e)    nieposzlakowana  opinia,
f)    brak skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.  Wymagania dodatkowe:
a)   dobra umiejętność korzystania z aplikacji biurowych pakietu MS OFICCE ( MS WORD i MS EXCEL)) oraz innych urządzeń biurowych ,
b)   znajomość przepisów z zakresu ustaw:  o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o świadczeniach rodzinnych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
c)   umiejętność kontaktu z klientem, sprawna organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole.
    
3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)   przyjmowanie, sprawdzanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych,        
b)   sporządzanie i kompletowanie dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami w sprawach dotyczących świadczeń wychowawczych,
c)   wydawanie decyzji w sprawach świadczeń wychowawczych,
d)   wprowadzanie danych do systemu informatycznego, łącznie z bieżącą ich aktualizacją oraz obsługa systemów teleinformatycznych,
e)   sporządzanie list wypłat poszczególnych świadczeń wychowawczych i przekazywanie ich wydziałowi finansowo-księgowemu Urzędu Miasta  Chełmży,
f)   opracowywanie bilansu potrzeb i prowadzenie sprawozdawczości z zakresu świadczeń wychowawczych,
       
4.    Warunki pracy na stanowisku
Praca w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży przy ul. Hallera 19.  Budynek bez podjazdów dla wózków inwalidzkich . Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy. Stanowisko  pracy jest związane z pracą przy komputerze.


5.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6% .
        
6.  Wymagane dokumenty:
             a)  list motywacyjny,
             b)  życiorys (CV) ,
             c)  kserokopia  dokumentów potwierdzających wykształcenie ,
             d)  kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń z PUP o okresach pobierania zasiłków dla bezrobotnych bądź stypendiów,
             e)  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
             f)  oświadczenie o niekaralności,    
             g)  kopia dokumentu potwierdzającego orzeczony stopień niepełnosprawności, w przypadku  składania aplikacji przez osobę niepełnosprawną.                                                                                                                                                                                            

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w siedzibie Urzędu Miasta Chełmży  - pokój nr 2 w zamkniętych kopertach lub przesłać  pocztą na adres Urzędu Miasta Chełmży ul. Hallera 2, 87-140 Chełmża  z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. świadczeń wychowawczych w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmży”  w  terminie do dnia  15 marca 2016  r. włącznie. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do tut. Urzędu.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Złożonych  ofert nie zwracamy.
O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.chelmza.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu i  MOPS przy ul. Gen. J. Hallera 2 i 19.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.  926 z  późn.  zm.) oraz ustawą z  dnia 22 marca 1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z  2014 r., poz. 1202 z późn. zm.).


                                                                                                                                          Kierownik
                                                                                                                        /-/  mgr Hanna Maciejewska

 

Chełmża, dnia    04.03.2016 r.

 

drukuj (Nabór na wolne stanowisko pracy ds. świadczeń wychowawczych.)

 • autor informacji: Hanna Maciejewska
  data wytworzenia: 2016-03-04
 • opublikował: Małgorzata Karpińska
  data publikacji: 2016-03-04 12:42
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko do spraw mienia komunalnego i rozliczeń budżetowych w Urzędzie Miasta Chełmży INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko do spraw
mienia komunalnego i rozliczeń budżetowych w Urzędzie Miasta Chełmży
Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze ds. mienia komunalnego i rozliczeń budżetowych w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Chełmży Nabór ofert na wolne stanowisko urzędnicze ds. mienia komunalnego i rozliczeń budżetowych w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta Chełmży

Odnośniki

Kalendarium

Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:

Banery

 • Ziemia gotyku
 • Samorządowy Informator SMS
 • Epuap2
 • Profil zaufany

Dane teleadresowe

Urząd Miasta Chełmża   ul. Hallera 2   |   87-140 Chełmża
tel. +48 56 675-22-91
fax +48 56 675-21-22
e-mail: um@chelmza.pl
Jesteś 125351 osobą na tej stronie

Stopka

      Copyright Urząd Miasta Chełmża   |   Polityka prywatności   |   powered by netadmin 7.01

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.